Privacybeleid

Wat u wilt weten

Privacybeleid Camping 2000

Camping 2000 Januv Dul S.R.O., (KVK.nr.: 25038222, Januv Dul 15, Januv Dul Tsjechië), hierna te noemen Camping 2000, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. (hierna aan te duiden als: ‘wij’) vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt hebt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren.

Aan ons verstrekte gegevens

Als u met Camping 2000 een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig.

naam en adres (NAW-Gegevens);
contactgegevens (zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres);
geslacht;
Kenteken;
financiële gegevens (bankrekeninginformatie)

Gegevens over uw gebruik van onze diensten

Als je gebruikt maakt van de diensten van Camping 2000 of anderszins contact met ons hebt (bijv. websitebezoek of aanmelden nieuwsbrief), verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het exacte gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

Gegevens die betrekking hebben op uw apparatuur, zoals een IP-adres of een ander nummer;
surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies;
Openbare data verkregen van het internet en sociale profielen;
Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij de interacties (open- en klikgedrag);
Het uitgangspunt daarbij is dat Camping 2000 niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden.

Rechtsgronden van de verwerkingen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met u


Wettelijke verplichting
Gerechtvaardigde (marketing-)belangen van Camping 2000
Toestemming van de gebruiker

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, fraudepreventie, onderzoek en analyse naar eigen diensten, juridische zaken.
In het geval van gerechtvaardigd belang maken we een afweging of dit belang groter is dan uw privacybelang.
Indien u bezwaar wilt maken op de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met: Tel: 0042-0485179621

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de services te kunnen leveren waar u om vraagt.

Uw persoonsgegevens worden door Camping 2000 verwerkt voor de volgende doeleinden:

Het opbouwen en onderhouden van klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en (samenwerking)partners, onder meer voor commerciële doeleinden.
Voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en) betreft de dienstverlening, waaronder het verwerken naar onze financiële administraties.
Het bieden van klantenservice, inclusief de service rondom het kopen van diensten en het afhandelen van verzoeken of (support)vragen.
Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende samenwerkingspartners (o.a. webbouwers en reclamebureaus) om proactief contact op te nemen met klanten in het kader van servicevragen en het verbeteren van de prestaties van de dienstverlening.
Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering en diensten te verbeteren.
Om te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, social media, website, post) vanuit zowel service- als marketingoogpunt.
U benaderen met wijzigingen van de dienstverlening of andere (commerciële) informatie.
Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen.
Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande diensten.
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten.
Het analyseren van cookies op onze websites. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Dit doen we alleen met uw toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Camping 2000 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Contactformulier

Max. 2 jaar

Aanvraag via E-mail

Max. 2 jaar

Overige formulieren

Max. 2 jaar

Nieuwsbriefinschrijving

Tot op moment van uitschrijving

Klant gegevens

Max 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Camping 2000 verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Camping 2000 gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners).
Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met Camping 2000.

Privacybeleid andere websites.
Camping 2000 kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties.
Hierbij wordt aangeraden het privacybeleid van de desbetreffende website te lezen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Camping 2000 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Ze worden gebruikt om de website beter te laten functioneren, het gebruik van de website gemakkelijker te maken en om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Camping 2000 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt uw verzoek sturen naar:

[email protected].
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Camping 2000 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Identificatie

Bij het indienen van het verzoek kunnen we u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door u is ingediend en we uw persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in uw gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Camping 2000 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen:

Hardware is uitgerust met actuele beveiligingssoftware en de laatste updates.
Toegang tot persoonsgegevens is encrypted.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op: 0042-0485179621

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Camping 2000 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud verkregen van andere websites.
U bent zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van deze websites.

Contactgegevens

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Camping 2000 Januv Dul S.R.O.

Januv Dul 15

Januv Dul
0042-0485179621

Wijzigingen in het privacybeleid

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Wil je deze inzien neem dan contact met ons op. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 14-05-2019.

Gemiddelde beoordeling 8,2
Wat zeggen anderen
Scroll naar boven